Voor en met elkaar:
GoLiveHealth®

Samen kunnen we ervoor zorgen dat we tot op hoge leeftijd vitaal blijven en weten wat er speelt in de wereld om ons heen. Zo zorgen we ervoor dat niemand in Nederland meer het gevoel heeft er alleen voor te staan. Doet uw ouderenorganisatie, gemeente of ziektekostenverzekeraar al mee met ons preventieprogramma?

Hét preventieprogramma

Het – coronaproof – GoliveHealth preventieprogramma vergroot de digivaardigheid, vitaliteit en samenredzaamheid van deelnemers, terwijl het de druk op de mantelzorgers en de professionele zorg vermindert.

Deelnemers worden wegwijs gemaakt op de digitale snelweg en geholpen bij het aanhalen van contacten in de directe leefomgeving. Ook worden ze ondersteund bij het vergroten van hun vitaliteit, kracht en balans. Dat gebeurt via een draagbare clip die de dagelijkse activiteit en het valrisico bijhoudt, maar ook via coaching en een op Otago gebaseerd beweegprogramma dat deelnemers op ongedwongen wijze bij elkaar brengt.

Via informele contacten en sociale opvolging wordt daarnaast de onderlinge verbondenheid versterkt, waarmee mantelzorgers en de formele zorg – nu volledig overvraagd – worden ontlast.

Bevorderen eigen regie en faciliteren zelfhulp en informele zorg!

Discussie nota VWS “Zorg voor de toekomst”

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nu te investeren in preventie. Er is veel winst te behalen door gezondheid voorop te zetten en zorg te voorkomen.
Dat vraagt onder andere om meer focus op:

 • eigen regie
 • leefstijl en
 • preventie

Meer inzet op preventie en op samenhang van zorg en welzijn is hard nodig om de gezondheidszorg voor verzekerden toekomstbestendig te maken. De explosieve groei van de ouderenzorg en het tekort aan arbeidskrachten maakt dit nodig, zo stellen zorgverzekeraars in een reactie op discussienota Zorg voor de Toekomst. Het GoLiveHealth preventieprogramma zet volledig in op zorg-, val- en eenzaamheidspreventie, geeft deelnemers weer eigen regie en faciliteert zelfhulp en informele zorg.

Niemand meer alleen

Sinds het uitbreken van de coronacrisis tekenen twee dingen zich plotseling heel duidelijk af: de kwetsbare positie van ouderen en de zorg, en het belang dat we allemaal hechten aan ons contact met andere mensen.

Het GoLiveHealth preventieprogramma is de allereerste sociale innovatie die deze inzichten vertaalt naar een concrete maatschappelijke oplossing. Het preventieprogramma zet samenredzaamheid in om de professionele zorg te ontlasten – maar ook om het sociale weefsel van onze maatschappij te herstellen: te veel mensen voelen zich tegenwoordig als een nummer op een wachtlijst, of een bedrag op een betalingsbalans. “Gebruikmakend van digitale “kunstmatige intelligentie” (AI), “Assistive technologies” (AT) die de dagelijkse activiteiten ondersteunen en bestaande sociale structuren, is het doel van het “Corona proef” preventie programma om mensen zo onafhankelijk mogelijk te maken van (professionele) zorg, valincidenten met 60% te verlagen, het helpt ze, met elkaar, om zichzelf te helpen, eigen regie te nemen en zelfhulp & informele zorg te faciliteren. Het preventieprogramma biedt mensen digivaardigheid, vitaliteit en samenredzaamheid.

Samen kunnen we er zo voor zorgen dat mensen zich weer levendige, verbonden leden van een gemeenschap voelen.

Uitdagingen

De uitdagingen die het GoLiveHealth preventieprogramma aangaat zijn een aantal van de meest urgente maatschappelijke problemen waar ons land momenteel mee worstelt.

 • Bijna de helft van de ouderen in Nederland is eenzaam
 • In Nederland sterven 13 ouderen per dag aan de gevolgen van een val
 • Mantelzorg en 1st lijn professionele zorg zijn overbelast
 • De zorg en ondersteuning van mensen thuis dreigt schaars en onbetaalbaar te worden

Wat levert het op?

De toegevoegde waarde van het GoLiveHealth preventieprogramma voor ouderenzorgorganisaties, gemeenten en ziektekostenverzekeraars zijn:

 • Het zo onafhankelijk mogelijk maken van mensen van (professionele) zorg;
 • Het helpt mensen, om met elkaar, zichzelf te helpen;
 • Het uitstellen of volledig vermijden van de eerstelijns-professionele zorg;
 • Het verlichten van het werk van mantelzorgers.
 • Het voorkomen van eenzaamheid, isolement, valincidenten en een ongezonde levensstijl;
 • Gezondheidswinst (uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years);
 • Besparing zorgkosten (uitgedrukt in mantelzorg, WMO, ZVW en WLZ kosten);
 • Borging programma in de Gemeente en of wijk.

De toegevoegde waarde van het GoLiveHealth preventieprogramma voor de zelfstandig, thuiswonende, (kwetsbare) ouderen zijn:

 • De digivaardigheid en de eigen regie worden vergroot;
 • Gevoelens van eenzaamheid nemen af;
 • Men wordt vitaler, blijft langer mobiel en valincidenten worden voorkomen;
 • Het sociaal netwerk wordt verstevigd;
 • De zelfredzaamheid en zelfhulp worden vergroot;
 • Deelnemers kunnen langer gezond en veilig thuis wonen;
 • Men hoeft niet op basis van financiële motieven de keuze te maken om wel of niet mee te doen.

Ook meedoen?

Is uw organisatie of gemeente bereid om hier haar schouders onder te zetten om gezamenlijk het verschil te maken? Wilt u graag meer weten, of wilt u ons preventieprogramma ergens onder de aandacht brengen? Neem dan contact met ons op.

Digivaardigheid

Deelnemers helpen elkaar in informele setting wegwijs worden op het internet.

Vitaliteit

Actief en gezond blijven via een bewezen programma dat ook gewoon leuk is.

Samenredzaamheid

Deelnemers in de buurt worden aan elkaar gekoppeld voor de eerstelijnszorg.

Onze partners